MACULA poisťovacie služby

Už viac ako 20 rokov Vám poskytujeme vysoko profesionálne poisťovacie služby.

O nás

Prečítajte si pár slov o nás.

Macula poisťovacie služby s. r. o. patrí medzi popredných agentov z viac ako 550 Samostatných finančných agentov na Slovensku. Spoločnosť vznikla ako nástupca výhradných reprezentantov Dušana Maculu a Milana Maculu, ktorí pôsobili v poisťovni Allianz od jej počiatkov, od roku 1993.

Sme s Vami už viac ako 20 rokov a svoju silnú pozíciu na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia dokazujeme či už výškou upísaného poistného alebo počtom klientov.

Naša činnosť je zameraná na sprostredkovanie finančných služieb v oblasti neživotného poistenia (poistenie majetku, motorových vozidiel, zodpovednostné poistenia). V rámci portfólia sa venujeme aj životnému poisteniu.

výbornej znalosti trhu, širokej ponuke produktového portfólia a dlhoročným skúsenostiam v oblasti poisťovníctva poskytujeme našim klientom profesionálny a flexibilný prístup, odborné poradenstvo a výber najvýhodnejšieho variantu poistenia, nepretržitú starostlivosť a profesionálnu pomoc pri poistnej udalosti.

V roku 2017 sme sa rozhodli rozšíriť portfólio našich služieb aj o finančné sprostredkovanie v oblasti úverov a začiatkom roka 2018 sme k povoleniu pre sektor úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, získali povolenie aj pre sektory kapitálový trh a prijímanie vkladov.

Máme vytvorenú sieť zastúpení po celom Slovensku, ktorej súčasťou je viac ako 70 spolupracovníkov.

Od roku 2013 je spoločnosť Macula poisťovacie služby s. r. o. významným členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), kde sa aktívne venuje legislatíve v oblasti finančného sprostredkovania, vzdelávaniu a šíreniu informácií.

Spoločnosť Macula poisťovacie služby s. r. o. je samostatným finančným agentom registrovaným Národnou Bankou Slovenska pod reg. č. : 5998 a v zmysle zákona 186/2009 Z.z. má uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti v Allianz – SP, a. s. na 2 000 000,- EUR.

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Produkty

Poskytujeme širokú paletu služieb pre podnikateľov a privátnu klientelu.

Poistenie podnikateľov

Poistenie majetku

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vlastníctve alebo správe klienta, a tiež ak klient podniká v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady v nich vykoná stavebné úpravy. Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy. Medzi základné riziká kryté poistením patrí požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, lavína, ťarcha snehu, krádež vlámaním, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, dym, rozbitie skla.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je spoločnosť právne zodpovedná. Pritom nemusí ísť len o škodu zavinenú nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch je zodpovednosť za škodu bez ohľadu na zavinenie. Poistením sú kryté škody na zdraví a živote, škody na veci, následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku tretích osôb. Poistenie zodpovednosti za škodu chráni majetok spoločnosti a jej finančné zdroje pred nárokmi tretích osôb.

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.

Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie prerušenia prevádzky je určené pre krytie finančných strát v prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Toto poistenie klientovi pokryje fixné náklady, ktoré musí vynakladať aj keď prevádzka nefunguje a rovnako poistenie pokryje aj ušlý zisk počas doby prerušenia prevádzky.

Stavebné a montážne poistenie

Stavebné a montážne poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom. Poistené môže byť budované dielo, stavba novej haly, rekonštrukcia existujúcej stavby, ako aj montáž a testovanie technologických a strojných zariadení. Navyše je možné poistiť si aj škody spôsobené pri preprave poistených veci na stavenisku alebo zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie sa vzťahuje na prípad náhleho poškodenia alebo zničenia poisteného stroja náhodnou udalosťou, ktorá obmedzila alebo znemožnila jeho funkčnosť, ak škoda nastala napr. zlyhaním meracích alebo zabezpečovacích zariadení, pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom, nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou, skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou bleskom alebo neodbornou manipuláciou a obsluhou. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu, v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Poistenie prepravy zásielok – Cargo

Poistenie prepravovaného tovaru je majetkové poistenie, ktoré plne pokrýva riziká spojené s transportom zásielky. Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Pokiaľ prepravu vykonáva externý dopravca, treba si uvedomiť, že limity dopravcu pri náhrade škody na zásielke sú obmedzené medzinárodnými dohovormi. Rovnako dopravca za mnohé škody, ktoré môžu na vašej zásielke vzniknúť, nenesie zodpovednosť. Príkladom sú živelné udalosti, ktoré môžu priamo alebo nepriamo poškodiť zásielku. Tak isto dopravca nezodpovedá za škody pri nakladaní tovaru odosielateľom.

Privátna klientela

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančným dopadom škôd spôsobených na jeho aute v dôsledku rôznych rizík. Medzi základné riziká patria havária, živel, krádež, vandalizmus. Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby. Doplnkovo sa dajú pripoistiť čelné sklo, batožina, úraz, stret so zverou a náhradné vozidlo. Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla – PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla. Uzatvorením PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu. PZP kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie proti škode spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z PZP nezíska. Poškodený dostane z PZP v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla.

Poistenie finančnej straty – GAP

Poistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám môže vzniknúť v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Vo všeobecnosti možno povedať, že základný balík poistenia domácnosti najčastejšie kryje také riziká, ako požiar, výbuch, blesk, zrútenie lietadla alebo jeho častí, víchrica a krupobitie (ľadovec), zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy, povodeň a záplava, zadymenie, nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, atmosferické zrážky, voda z vodovodného potrubia, náraz vozidla, odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež, vandalizmus.

Poistenie stavieb

Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania chráni zamestnanca v prípade, ak zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobí zamestnanec škodu, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie kryje primárne poistenej osobe liečebné náklady počas pobytu v zahraničí. Zároveň si klient vie pripoistiť aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia je možné pripoistiť aj stornovacie poplatky alebo poistenie storno špeciál vrátane bezplatného poistenia nevyužitej cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie kryje zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby nehnuteľnosti (poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby). Poistenia kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená nehnuteľnosť alebo vedľajšia stavba stojí. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú poisteným alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti činnosťou na adrese miesta poistenia domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, vedením domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené činnosťou poisteného, osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti alebo zvieratami vo vlastníctve poisteného mimo adresy miesta poistenia - domácnosti.

Životné poistenie a úrazové poistenie

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám. Klientovi poisťovňa vyplatí dohodnuté poistné plnenie v prípade dožitia dohodnutého veku alebo smrti poisteného alebo po uplynutí poistnej doby. Životné poistenie predstavuje pre poisteného človeka aj pre jeho blízkych finančnú istotu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jeho uzatvorením človek získa poistnú ochranu nielen svojej osoby či svojej rodiny, ale v mnohých prípadoch môže vložené prostriedky zaujímavo zhodnotiť. Rozsah poistnej ochrany, rovnako ako výška prípadne zhodnotenie, záleží na tom, aký druh životného poistenia zvolíte.

Poistenie privátnej nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chata, nebytový priestor, garáž a vedľajšie stavby. Poistenie nehnuteľností je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, na ktorý bolo toto poistenie uzatvorené.

Úvery

Plánujete kúpu nehnuteľnosti, kúpu auta, rekonštrukciu, výstavbu, blíži sa obdobie výročia úrokovej sadzby alebo chcete nastaviť lepšie podmienky úveru, ktorý splácate? MACULA poisťovacie služby s. r. o. je ten správny partner s ktorým sa Vám podarí nájsť najlepšie riešenie Vašej situácie.

Čo k tomu potrebujete?

 • 1. Aby sme Vám vedeli ponúknuť tú najlepšiu alternatívu financovania, je potrebné dôkladne zanalyzovať Vašu aktuálnu situáciu, zámer, potreby a v prípade úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, aj nehnuteľnosť.
 • 2. Pri konštrukcii úverového prípadu vychádzame z analýzy Vašej situácie, na základe ktorej oslovíme Vami požadované banky, ako aj banky, ktoré Vám vieme odporučiť, aby ponuka financovania bola pre Vás akceptovateľná.
 • 3. Ponuky bánk porovnáme a na základe skúseností a aktuálnych trendov vyberieme pre Vás tú najvýhodnejšiu alternatívu.
 • 4. Podmienky financovania za Vás komunikujeme s bankou.
 • 5. Zmluvnú dokumentáciu k úverom si spolu s Vami prejdeme a v prípade potreby vysvetlíme jednotlivé body, aby ste mali informácie o podmienkach, právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvnej dokumentácie.
 • 6. Spolu s Vami absolvujeme podpis zmluvnej dokumentácie v banke, kde vieme pomôcť pri zodpovedaní otázok bankových pracovníkov.
 • 7. Po podpise zmluvnej dokumentácie sa naša pomoc nekončí. Pomôžeme Vám pri zabezpečení splnenia všetkých odkladacích podmienok, ktoré je potrebné splniť, aby ste mohli čerpať úver.
 • 8. Po načerpaní úveru sme Vám naďalej nápomocní. Staráme sa o Vás aj v priebehu splácania úveru, najmä o to aby Vaša sadzba a podmienky úveru boli naďalej najoptimálnejšie.

Leasing

V prípade, ak máte záujem o obstaranie hmotného a nehmotného majetku, Vám vieme sprostredkovať financovanie prostredníctvom Leasingových spoločností.

Jedná sa najmä o financovanie

 • osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t
 • nákladných vozidiel a dopravnej techniky nad 3,5 t
 • strojov, prístrojov a zariadení
 • železničných vozidiel, IT technológií, lodí, lietadiel a iných špeciálnych komodít
 • nehnuteľností na podnikateľské účely.

Čo k tomu potrebujete?

 • 1. Aby sme Vám vedeli ponúknuť ten najlepší produkt financovania, je potrebné poznať Vašu aktuálnu situáciu, preferencie a potreby .
 • 2. V prípade predloženia všetkých požadovaných podkladov a splnenia podmienok financovania je leasing veľmi jednoduchá a dostupná forma financovania Vašich investičných potrieb.

Služby

Ponuka našich služieb

Odborné poradenstvo

Analýza existujúcich zmlúv, optimálne nastavenie krytia rizík majetku, komplexné riešenia na zefektívnenie využívania finančných prostriedkov.

Spolupráca pri príprave podkladov a následná analýza rizík

Odborné poradenstvo pri analýze krytia rizík, sumarizácia podkladov potrebných na vypracovanie poistných zmlúv.

Spracovanie návrhu poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou

Vypracovanie a analýza ponúk podľa požiadaviek klienta, vyhodnotenie najvhodnejšieho riešenia pre klienta, následné vypracovanie poistného návrhu s vybranou poisťovňou.

Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa potrieb klienta

Zabezpečenie akýchkoľvek zmien na zmluve klienta podľa jeho potrieb, zabezpečenie výpovede zmlúv, komunikácia s poisťovňou

Konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po celú dobu platnosti poistnej zmluvy

Vždy radi klientom poskytneme odborné rady v oblasti poistenia, vypracujeme cenové ponuky poistení rôznych poisťovní, pomáhame optimalizovať nastavenie krytia rizík, pomáhame pri riešení poistných udalostí

Správa poistnej zmluvy

Všetky zmluvy môžu u nás dostať jeden domov a zároveň možnosť sledovania najvýhodnejších podmienok na trhu.Asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Pomáhame klientom pri poistných udalostiach. Klienti po poistnej udalosti kontaktujú spoločnosť MACULA, kde im je poskytnutá kvalifikovaná rada, ako ďalej postupovať pri poistnej udalosti* v konkrétnej situácii a následne je klientom poskytnutá pomoc počas celého procesu likvidácie.

Úvery

Odborné poradenstvo

Analýza existujúcich úverov, úverových podmienok, najmä úroková sadzba a poplatky spojené s úverom.

Analýza aktuálnej situácie klienta, investičného zámeru, požiadaviek na financovanie a v prípade úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, aj analýza nehnuteľnosti z hľadiska tiarch a akceptácie bankou.

Vypracovanie ponuky financovania

Nastavenie úverového obchodu na základe vykonanej analýzy situácie klienta. Oslovenie bánk, za účelom zaslania ponuky financovania. Porovnanie ponúk bánk a výber tej najvýhodnejšej alternatívy pre klienta.

Spolupráca pri sumarizácii podkladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o úver

Pomoc pri získavaní podkladov, nevyhnutných k tomu, aby klient mohol požiadať banku o úver.

Asistencia pri podpise zmlúv v banke

Spolu s Vami sa zúčastníme stretnutia v banke pri podpise zmluvnej dokumentácie k úveru.

Konzultačné a poradenské služby v oblasti úverov pred podpisom úverovej zmluvy a počas celej doby platnosti úverovej zmluvy

Pred podpisom zmluvnej dokumentácie spolu s klientom prejdeme a v prípade potreby vysvetlíme jednotlivé body zmlúv, najmä čo sa týka podmienok za akých je možné čerpať úver, práva a povinnostiach vyplývajúce pre klienta zo zmluvnej dokumentácie.

Po načerpaní úveru a v priebehu splácania úveru, sa naďalej staráme o klienta, aby úverové podmienky boli pre klienta naďalej najoptimálnejšie.

Leasing

Odborné poradenstvo

Analýza existujúcich leasingových zmlúv, najmä úroková sadzba a poplatky spojené s leasingom.

Vypracovanie leasingovej ponuky

Oslovenie leasingových spoločností, za účelom zaslania ponuky financovania. Porovnanie ponúk a výber tej najvýhodnejšej alternatívy pre klienta.

Partneri

Allianz SP
Uniqa
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Generali
Union
Defend
Wustenrot
Axa
Axaa
ČSOB
Groupama
Aegon
Atradius
Aig
Colonnade
Agra
Ecp
Premium
UniCredit
OTP
ČSOB
ČSOB Stavebná sporiteľňa
ČSOB Leasing
VÚB Leasing
Eic
Finax
Tatrabanka

Spoločnosť MACULA poisťovacie služby je členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Náš tím

Sme profesionáli, ktorí vám pomôžu vždy, keď to budete potrebovať.

Ing. Dušan Macula

Majiteľ
kontakt: +421 903 725 915
macula@macula.sk

Mgr. Miroslav Kočan

Riaditeľ
kontakt: +421 903 590 889
miroslav.kocan@macula.sk

Mgr. Bronislava Mináriková

Zástupca riaditeľa
kontakt: +421 907 985 902
minarikova@macula.sk

Ing. Kristína Halásová

Odborný garant pre sektor kapitálového trhu a sektor prijímania vkladov
kontakt: +421 907 925 004
halasova@macula.sk

Mgr. Martina Anettová

Odborný garant pre sektor poistenia alebo zaistenia
kontakt: +421 905 723 916
anettova@macula.sk

Ing. Lujza Mareková

Odborný garant pre sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
kontakt: +421 905 249 659
lujza.marekova@macula.sk

Ing. Michal Lintner

priemysel
+421 908 937 305
michal.lintner@macula.sk

Bc. Michal Masný

referent v oblasti finančného sprostredkovania
+421 905 847 103
masny@macula.sk

Ing. Jana Podlesná

referent v oblasti finančného sprostredkovania
+421 918 819 473
jana.podlesna@macula.sk

Mgr. Mária Širilová

referent v oblasti finančného sprostredkovania
+421 905 307 972
sirilova@macula.sk

Ing. Katarína Lintnerová

referent v oblasti finančného sprostredkovania
+421 918 802 092
katarina.lintnerova@macula.sk

Ing. Ján Mackovič

likvidácia
+421 903 555 772
jan.mackovic@macula.sk

Mgr. Daniela Harvanová

Ekonomické oddelenie a marketing
+421 949 623 444
daniela.harvanova@macula.sk

Kontaktné informácie

MACULA poisťovacie služby s.r.o.


Nám. Martina Benku 14
811 07 Bratislava

Infolinka: +421 903 776 044
Email: info@macula.sk

Kliknutím na mapu aktivujte posun

Regionálne zastúpenie

MACULA poisťovacie služby, s.r.o.

Email: info@macula.sk

Telefón: 0903 776 044

Tesar, s.r.o.

Peter Tesár

Email: tesar@macula.sk

Telefón: 0905 616 972

ODETTE, s.r.o.

Martina Kukayová

Email: kukayova@macula.sk

Telefón: 0908 733 779

Forróová, s.r.o.

Gabriela Forróová

Email: forroova@macula.sk

Telefón: 0905 861 256


UVEA, s.r.o.

Ing. Kristína Halásová

Email: halasova@macula.sk

Telefón: 0907 925 004

RPMG, s.r.o.

Romana Pišková

Email: piskova@macula.sk

Telefón: 0911 112 554

Klaudia Biharyová

Email: biharyova@macula.sk

Telefón: 0907 793 936

Marián Grellneth

Email: grellneth@macula.sk

Telefón: 0905 342 274


Ing. Dulovič Tomáš

Email: dulovic@macula.sk

Telefón: 0903 959 639

Ing. Miloslav Zacharda

Email: zacharda@macula.sk

Telefón: 0905 528 744

Šarudy poisťovacie služby s.r.o.

Marek Šarudy

Email: sarudy@macula.sk

Telefón: 0903 900 227

Ing. arch. Ján Šelepák

Email: selepak@macula.sk

Telefón: 0905 354 514


AVE plus,s.r.o.

Ján Smatana

Email: j.smatana@insure.sk

Telefón: 0910 997 757

Mgr. Marian Sveda

Email: m.sveda@insure.sk

Telefón: 0905 728 067

Bc. Eva Medelská

Email: eva.medelska@macula.sk

Telefón: 0905 881 324

Anna Galovičová, s.r.o.

Email: anna.galovicova@macula.sk

Telefón: 0905 332 999


Roman Tomkuliak

Email: tomkuliak@macula.sk

Telefón: 0903 217 032

TOBS s.r.o.

Tomáš Bazálik

Email: tomas.bazalik@macula.sk

Telefón: 0917 975 119

ARACSE s.r.o.

Árpád Csenger

Email: aracse@macula.sk

Telefón: 0903 238 219

Ing. Anna Mičúneková

Email: micunekova@macula.sk

Telefón: 0905 270 880

Miroslav Kovačovič, s.r.o.

Email: kovacovic@macula.sk

Telefón: 0907 121 414

Avensi, s.r.o.

Ivan Rybanič

Email: insure@insure.sk

Telefón: +421 903 721 521


BARANEC M, s.r.o.

Email: baranecm@macula.sk

Telefón: 0908 037 855

IST plus s.r.o.

Ladislav Taliga

Email: l.taliga@insure.sk

Telefón: 0903 479 442

PhDr. Patrik Hipp

Email: hipp@macula.sk

Telefón: 0907 776 032

AH7, s.r.o.

Anton Hrachovský

Email: anton.hrachovsky@macula.sk

Telefón: 0903 780 701


Ing. Ervin Filip

Email: filip@macula.sk

Telefón: 0948 882 987

Zuzana Suchitrová

Email: zuzana.suchitrova@macula.sk

Telefón: 0903 918 787

Vladimír Delinčák

Email: spalkova@macula.sk

Telefón: 0905 929 707

Václava Ridzoňová

Email: vaclava.ridzonova@macula.sk

Telefón: 0907 069 691

Patrik Šejirman

Email: patrik.sejirman@macula.sk

Telefón: 0918 419 018

Ing. Anna Záletová

Email: zaletova@macula.sk

Telefón: 0905 311 328


A.R.BODOR s.r.o.

Róbert Bodor

Email: bodor@macula.sk

Telefón: 0907 851 744

Mgr. Viliam Sýkora

Email: sykora@macula.sk

Telefón: 0903 854 844

Mgr. Katarína Páleníková

Email: palenikova@macula.sk

Telefón: 0905 268 303

FRANEK s.r.o.

Rudolf Franek

Email: franek@macula.sk

Telefón: 0905 164 957


Mgr. Martin Richter

Email: richter@macula.sk

Telefón: 0905 566 530

Zuzana Richterová

Email: richterova@macula.sk

Telefón: 0905 630 906

Mgr. Marek Zbiňovský

Email: zbinovsky@macula.sk

Telefón: 0907 855 100

Dagmar Sliacka

Email: dagmar.sliacka@macula.sk

Telefón: 0907 805 114


Viera Vlhová

Email: vlhova@macula.sk

Telefón: 0911 469 774

Zuzana Böhmeová

Email: bohme@macula.sk

Telefón: 0905 451 720

ALIMONS, s.r.o.

Alica Šmelková

Email: alicasmelkova@gmail.com

Telefón: 0903 625 146

Ing. Miroslav Okruhľanský

Email: okruhlansky@macula.sk

Telefón: 0905 905 053